model:Saijo,Takako Yamamoto,MAORI,AIZAWA

photo:Asuka Ito

hair&make: MAMI,Tatsuya,RIRICO,YUKI,suzuna,KAITO